Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok


 1. Prevádzkovateľom penziónu je BK&Co. s.r.o. (ďalej „prevádzkovateľ).
 2. Prevádzkovateľ môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási, t.j. predloží príslušnému zamestnancovi zariadenia ihneď po príchode svoj platný doklad totožnosti, na základe ktorého zamestnanec zapíše hosťa – uvedením mena hosťa, čísla izby, ceny za jedno prenocovanie, dĺžky pobytu a prípadných ďalších služieb a odovzdá mu  kľúčik od izby.
 3. Prevádzkovateľ poskytuje hosťom služby aspoň v rozsahu a kvalite určenej Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
 4. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 5. Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ povinný ubytovať hosťa najneskôr do 20.00 hod., zároveň do tohto času izbu pre hosťa rezervuje, v osobitných prípadoch aj neskôr. Hosťa možno ubytovať po 15.00 hodine a v osobitných prípadoch i skôr. Za osobitný prípad sa považuje aj včasné informovanie prevádzkovateľa telefonicky a e-mailom.
 6. Ak si hosť vopred objednal dvojlôžkovú izbu a objednávka mu bola potvrdená, účtuje prevádzkovateľ hosťovi iba cenu za dvojlôžkovú izbu i v prípade, že hosťa z dôvodu vyššej moci ubytuje v apartmáne.
 7. Ak hosť dodatočne počas pobytu požiada o predĺženie pobytu, môže mu prevádzkovateľ ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 8. Za peniaze , klenoty a iné cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne, trezoru /na základe potvrdenia/.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, avšak v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku v ubytovacích a odbytových priestoroch.
 10. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného zamestnanca prevádzkovateľa v čase od 8.00 do 22.00 hod. Návšteva je povinná nahlásiť svoje identifikačné údaje zamestnancovi prevádzkovateľa na recepcii do knihy návštev.
 11. Pri ochorení alebo zranení hosťa, zamestnanec prevádzkovateľa zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice. Za účelom poskytnutia prvej pomoci sa nachádza v objekte lekárnička.
 12. Hosť je oprávnený používať izbu len počas doby, ktorú dohodol so zamestnancom prevádzkovateľa. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, je hosť povinný odhlásiť svoj pobyt najneskôr do 10.00 hod. posledného dňa svojho ubytovania a do tohto času aj izbu uvoľniť. Ak tak hosť neurobí v stanovenom termíne, môže mu prevádzkovateľ účtovať cenu pobytu za nasledujúci deň.
 13. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hod., je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Hosť, ktorý bude požadovať ubytovanie pred 12.00 hod. a izba by preto nemohla byť v predchádzajúcu noc prenajatá, bude povinný uhradiť cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc. Prevádzkovateľ je povinný na toto hosťa vopred upozorniť.
 14. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas doby pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, prípadne iní zamestnanci prevádzkovateľa.
 15. Hosť pri príchode na izbu si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe, vybavenosť izby a prípadné závady  ihneď nahlási na recepcii prevádzkovateľa. V prípade, že tieto bezodkladne nenahlási na recepcii prevádzkovateľa, bude za tieto zodpovedať ako keby ich spôsobil sám.
 16. Na izbe nesmie hosť premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do televíznych prijímačov, sušičov vlasov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie. Inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.
 17. V objekte a zvlášť na izbe, nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa /holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod./ Inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.
 18. Hosť sa nesmie na izbe, ani v iných priestoroch objektu hlučne zabávať, hlasno počúvať televízny program. V čase od 22.00 do 6.00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ani v iných priestoroch objektu.
 20. Pri dočasnom odchode z izby je hosť povinný na izbe zavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná, vypnúť klimatizáciu a zamknúť izbu.
 21. Hosťom nie je dovolené brať na izbu športové náradie.
 22. Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby. Za škody spôsobené na majetku prevádzkovateľa zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 23. V každej izbe sa nachádza pripojenie na internet, ktoré môže hosť využiť bezplatne.
 24. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, ktorý je vystavený na viditeľnom miestne na recepcii, prípadne cenu vopred písomne dohodnutú. Prevádzkovateľ vystaví hosťovi písomný účet spravidla pri príchode. Účet je splatný okamžite po vystavení. Pri pobyte presahujúcom 7 dní môže prevádzkovateľ vyžadovať aj zálohovú  platbu do výšky 50% ceny ubytovania.
 25. Sťažnosti hostí, reklamácie a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky zriadenia prijíma zodpovedný vedúci prevádzkovateľa.
 26. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích a s tým spojených služieb aj pred uplynutím dohodnutého termínu.
 27. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál prevádzkovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.
 28. Hostia sa nesmú ubytovať v penzióne s domácim zvieraťom, bez oboznámenia personálu.
 29. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.

Tento prevádzkový poriadok bol schválený Martinom Bírešom ako prevádzkovateľom a je platný od 01.05.2022.